לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

זכויות נוער בעבודה

עובדים? חשוב להכיר את הזכויות שלכם.


העסקת בני נוער מעוגנת בחוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953. חוק זה, נועד להבטיח את זכויותיהם של בני נוער בעבודה. החוק כולל הוראות ברורות לגבי תנאי העסקתם.


גיל ההעסקה

העסקה מותרת לבני נוער מעל גיל 14. במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 15 שנים, מותר להעסיקו רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.


במהלך שנת הלימודים, מותר להעסיק בני נוער מעל גיל 15, בהתאם לתנאי החוק (חוק עבודת הנוער). בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנים ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.


ישנם כללים מיוחדים לגבי העסקת בני נוער בהופעות ובפרסומות, ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי ההעסקה ושעות ההעסקה.


פנקס עבודה

כיום, אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה. הוא נדרש להחזיק צילום תעודת זהות של הנער או של הוריו בצירוף אישור רפואי מרופא כללי, המהווה תנאי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש לקבל אישור מיוחד מרופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו.


שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות שבועיות. כמו כן, מותר להעסיק צעירים בני 16 ומעלה עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות שבועיות. כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, שלגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם). העבודה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודים יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בני דת אחרת יכולים לבחור בין הימים שישי, שבת וראשון). איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת בני נוער ביום זה. אין להעסיק בני נוער בשעות הלילה (מעבר לשעה 22:00). אך נרשמה החרגה בחוק לעניין נערים בני 18-16 שיכולים לעבוד מעבר לשעה 24:00. אם הנערים עובדים מעבר לשעה 23:00, המעסיק צריך לדאוג להסעתם הביתה.


עבודת לילה

נערים בני 16 ומעלה יכולים לעבוד מעבר לשעה 20:00. החוק קובע כי אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16, בין השעות 20:00 בערב ל - 8:00 בבוקר. נערים בני 18-16, ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים מעבר לשעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעתם הביתה.


טבלת השכר (על פי חוק עבודת הנוער)

זהו הסכום המינימלי שאותו חייב המעסיק לשלם לנער, גם אם הוא מוכן לעבוד תמורת שכר נמוך יותר.

תשלום ביטוח לאומי ותשלום ביטוח בריאות לא ינוכו ממשכורתו של הנער. נערים בני 18-16 יקבלו נקודת זיכוי נוספת במס הכנסה.

עובד במלצרות יכול על פי חוק לקבל משכורתו מהטיפים, אך סכומים אלה צריכים להיות רשומים בקופות המסעדה טרם קבלתם על ידי העובדים. וכמובן, מבלי לגרוע משכר המינימום לקטין. לשכר זה יש להוסיף את הוצאות הנסיעה ושאר הזכויות.


הפסקה

חובה לתת לבני נוער העובדים מעל שש שעות, הפסקה של 45 דקות למנוחה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. חשוב לסכם מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.


רישום שעות העבודה

חובה על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. אם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (שעון), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימתם של הנער והמעסיק. מומלץ לעודד את בני הנוער לערוך רישום נפרד של שעות העבודה.


נסיעות

יש לשלם בעבור הוצאות הנסיעה למקום העבודה ובחזרה, וזאת בנוסף לתשלום השכר. החזרי הנסיעות הינם בסך של 22.60 ₪ ליום. גובה החזר הנסיעות נקבע על פי מחיר עלות כרטיסייה, או על פי מחיר עלות חופשי חודשי (המחיר הזול מביניהם; על פי צו ההרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה 8.8.16). ואולם, החזר ההוצאות לא יעלה על 26.40 ₪ ליום. לפי הסכם קיבוצי, המעסיק מחויב להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע למקום העבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.


ימי הכנה וישיבות עבודה

השתלמויות, התלמדויות וימי הכנה חייבים בתשלום. ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, ולכן חובה לשלם עליהם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.


קנסות ועונשים

כל ניכוי מהשכר בגין "קנסות", "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.


הודעה לעובד

חוק הודעה מוקדמת חל גם על בני הנוער. נער המעוניין להתפטר מתפקידו, צריך לתת הודעה מוקדמת של יום לכל חודש ימים עד ל - 14 ימי עבודה לשנת עבודה. חוק זה נועד להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות הנלווים לה:

"חובה למסור לכל נער הבא לעבוד, תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתו, טופס שקבוע בתקנות ובו מפורט בין היתר: זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים אשר יוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו".

חופשות

העובד זכאי לקבל חופשות. על פי החוק, מדובר ב - 15 ימי חופשה לשנה (אם מדובר בשבוע עבודה מקוצר).


מחפשים מידע נוסף? - נסו למצוא אותו כאן


פגעו לכם בזכויות העבודה?

תוכלו לפנות לשי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) בטלפון 118


או להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה


  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram