top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

זכויות נוער בעבודה

עובדים? חשוב להכיר את הזכויות שלכם

התקבלתם לעבודה במזון מהיר, שמרטפות, מלצרות? אף מעסיק לא עושה לכם טובה והחוק מחייב אותו לדאוג לזכויות העובד שלכם גם בגילכם הצעיר.

קיימות הוראות ברורות ומטיבות לגבי שעות עבודה ושעות מנוחה של בני נוער, שמטרתן לשמור על הבריאות, החינוך והבטיחות שלכן ושלכם - זה המקום להתוודע לכולן, אם אתם בני נוער ואם אתם מעסיקים, כדי לוודא ששום זכות לא נשללת.

גיל העסקה

 • גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית - 14 שנה

אסור להעסיק בני נוער בשעות הלימודים, אלא אם מתקיימים תנאים מיוחדים

במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק


שעות עבודה

 • אסור להעסיק בני נוער יותר מ-8 שעות ביום ויותר מ-40 שעות בשבוע


 • במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק צעירים בגילאי 16 - 18 עד 9 שעות ביום, אך לא יותר מ-40 שעות בשבוע


 • אין להעסיק נוער בעבודת לילה, פרטים בהמשך....


 • ביום שלפני יום המנוחה השבועית שלהם או לפני יום חג שבו לא עובדים, אין להעסיק בני נוער יותר מ-7 שעות

עבודת לילה

 • אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 מהשעה 20:00 בערב עד השעה 08:00 למחרת

 • אסור להעסיק בני נוער בגילאי 16 - 18 שחוק לימוד חובה לא חל עליהם מהשעה 22:00 בלילה עד השעה 06:00 למחרת, אלא אם ניתן היתר מזרוע העבודה

 • העסקת בני נוער מעבר לשעות העבודה המותרות אינה פוטרת את המעסיק מתשלום עבור שעות נוספות

 • ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מי שמעסיק נערים בשעות הלילה


שכר מינימום לנוער

זהו הסכום המינימלי שאותו חייב המעסיק לשלם לנער

 • מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר

 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הוא עבירה פלילית


הפסקה

 • נער העובד לפחות 6 שעות עבודה ביום זכאי ל45 דקות הפסקה בכל יום

 • במהלך הפסקה של למעלה מחצי שעה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה

 • המעסיק אינו חייב לשלם שכר עבור השעות שבהן העובד נמצא בהפסקה, אלא אם דרש מהעובד להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה

 • אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת להפסקה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


החזר הוצאות נסיעה

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו

גובה ההחזר הוא עד 22.60 ₪ ליום


ימי הכנה וישיבות עבודה

השתלמויות, התלמדויות וימי הכנה חייבים בתשלום. ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, ולכן חובה לשלם עליהם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.חופשות

 • בני נוער עובדים זכאים לעד 18 ימי חופש מהעבודה בהתאם להיקף משרתם, שבהם מותר להם להיעדר מהעבודה ועדיין לקבל שכר באותם ימים

 • בני נוער שלא ניצלו את ימי החופש שלהם במהלך תקופת העסקתם, יוכלו לפדות אותם בכסף (לקבל את שווים) כאשר תסתיים העסקתם במקום העבודה

 • עובדים זמניים לתקופה של פחות מ-75 ימים רצופים המקבלים שכר לפי שעה, אינם זכאים לימי חופש בתשלום, אך זכאים לקבל בסיום תקופת העסקתם תשלום בגובה 4% מכל השכר שקיבלו במשך כל תקופת עבודתם


 

פגעו לכם בזכויות העבודה?コメント


 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page